Higashi Sensei Clinic Mason, June 2017


Sensei Higashi Clinic, Gatineau, June 2017